YOU ARE HERE:

Tajne Kur'ana

E-mail Print PDF
Share

Abdusamed Bušatlić, prof.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Last Updated ( Saturday, 26 January 2013 07:35 )  

Projekti

up direction
Novi dawetski projekat u Norrköpingu
U gradu Norrköpingu brat Elvir Begic pokrenuo je ...
Pomoć samohranoj majci - Nađa Dizdarević
Akcija prikupljanja pomoći za kupovinu stana/ku...
Gradnja džamije u Norrköpingu
Imamo pocast da budemo dio izgradnje prve dza...
Apel za pomoć socijalno ugroženim arapskim porodicama
FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM ARAPSKI...
Raseljena lica u BiH -
Dok se Europa mjesecima suočava s izbjegli...
down direction

Hadis

left direction
Djela koja spašavaju od kazne u kaburu

Kada se mrtvi spusti u svoj kabur, on čuje topot obuće onih koji odlaze od njega. Ako bude vjernik, namaz će mu biti iznad glave; post s njegove desne strane; zekat s njegove lijeve strane; dobra djela poput sadake, održavanja rodbinskih veza, dobročinstva prema ljudima, bit će mu kod njegovih nogu. Pokušat će mu se prići od strane njegove glave, pa će namaz reći: 'S moje strane nema prolaza........

Buharija i Muslim u „Sahihima“, te imam Tirmizi u „Sunenu“, zabilježili su hadis od Enesa ibn Malika koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Mrtvoga prati troje. Dvoje se vraća a jedno ostaje (uz njega). Prate ga njegova porodica, imetak i djela, pa se vraćaju njegova porodica i njegov imetak a (sa njim) ostaju njegova djela.“

Osobe koje je Allah prokleo

U jezičkom značenju prokletstvo je protjerivanje i udaljavanje od Allaha (Nihaje fi garibi hadis, Ibn Esir) ili od hajra (Sihah, El-Dževheri), dok u  šerijatskoj terminologiji  prokletstvo znači udaljavanje od Allahove milosti, što je svakako zastrašujuća kazna.

 Allahovo prokletstvo je izuzetno velika i opasna kazna, stoga je neophodno spomenuti osobe koje je Allah, subhanehu ve te`ala, prokleo Svojim govorom i spomenuti njihova djela koja su ih dovela do Allahovog proklinjanja, kako bismo se upoznali sa tim osobama ili djelima koja povlače sa sobom Allahovo prokletstvo i kako bismo se udaljili od njih i tako se sačuvali Allahove kazne.

Imam ibn Hazm o sufizmu i sufijama

Imam Ebu Muhammed ibn Hazm Endelusi u svojoj knjizi, ‘El-Faslu fil-mileli vel ehvai ven-nihal’, o sufizmu i sufijama, na 0- str., kaže: „Medu sufijama postoji skupina koja tvrdi da među božijim šticenicima (evlijama) ima onih koji su bolji od svih poslanika i vjerovjesnika. I kažu da onaj ko dostigne najveći stepen štićeništva (vilajeta) sa njega spadaju sve obaveze s kojima je došao Šerijat kao što je namaz, post, zekat i ostalo. Također mu se dozvoljavaju svi harami kao što je zinaluk, konzumiranje alkohola, i drugo. Na taj nacin su sebi dozvolili žene drugih i uz to još kažu: „Mi vidimo Allaha i govorimo sa njim, sve što pomisle naše duše to je istina.”

Vidio sam covjeka od njih kako govori ove riječi: „Zaista Allah ima Majeh ime koje ima trideset i šest harfova i nema nijednog harfa od arapskog alfabeta osim jedan. S tim jednim oni koji imaju veliki stepen dolaze do istine.”

Također je rekao: „Obavjestio me je jedan covjek koji je prisustvovao sijelu istine (mudžalesutulhakk) da je jednog dana ispružio svoju nogu pa je dozvan: ‘Tako se ne sjedi na sjelima vladara!!!’ Poslije toga nikada više nije pružao noge.” Hoće da kaže da je bio u medžlisu - sijelu sa Allahom, Azze ve Dželle.

Ebu Hadir Nesebij i Ebi Sijah Semerkandi i njihovi prijatelji kažu: „Stvorenja su neprestano sa Allahom”

Ebu Sijah kaže: „Nije dozvoljeno meso životinja koje zakolju kitabije (kršćani i židovi), a Ebu Bekr je pogrješio što se borio protiv otpadnika, a ashabi koji ga nisu podržali u tom pitanju su u pravu.”

Ebu Šu’ajb El Kalal kaže: „Zaista njegov Gospodar posjeduje tijelo u liku čovjeka, ima meso, krv, raduje se, žalosti se, boluje i zdravi”.

Nagovještaj pojave Haridžijskih skupina - mudžiza poslanika, sallallahu alejhi we sellem

Imam Muslim, rhm., u svom sahihu, bilježi od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: "Ako neki čovjek izjavi – ljudi su propali, znajte da je on najpropaliji!"

Imam el-Nevevi, rhm., kaže: "Islamska ulema je složna na tome da je prijekor, spomenut u hadisu, upućen osobi koja takvu izjavu iskaže s ciljem potcjenjivanja ostalog svijeta, te smatranja sebe boljim od njih, vidjeći ružnim njihove postupke i djela. Data osoba će se tako ponašati zbog toga što nije svjesna Allahove dž.š., tajne i mudrosti u svemu što se događa s Njegovim stvorenjima!"[1]

Ko se bude podrobnije bavio historijsko-povijesnom građom Islama i muslimana primjetiće da je olahko bavljenje propisom tekfira bilo obilježje velikog broja zabludjelih skupina i novotarskih sekti koje su se znale javljati na svakom mjestu, i u svakom vremenu, ustajući protivu jedinstvenog džema'ata muslimana.

Kufr - nevjerstvo

Kufr znaci nevjerstvo i djeli se na dvije vrste; mali i veliki.

Mali kufr: To su djela koja pocinioca ne izvode iz vjere. To je naprimjer nijekanje blagodati. Dokaz tome je govor Uzvisenog Allaha:


''Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kojem je u izobilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah, zbog onoga sto je radio, dao da iskusi i glad i strah.'' (Nahl: 112)
Širk je strogo zabranjen i najveći je grijeh!


Svemogući Allah rekao je:
"Allah sigurno neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga, kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki." (En-Nisa, 48)
"Allah sigurno neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga, kome On hoće. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan." (En-Nisa, 116)
"Ko drugog smatra Allahu ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište će njegovo Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći." (El-Maida, 72)
"A onaj ko bude smatrao da Allahu iko ima ravan - bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj koga je vjetar u daleki predio odnio."
(El-Hadždž, 31)

Iman - vjerovanje

Uvjet ispravnosti našeg islama jest praktično, verbalno i srčano prihvatanje imana. Islamski učenjaci ovako su definirali iman: “Iman je čvrsto vjerovanje srcem, očitovanje jezikom i praktična potvrda djelima”.[1]

U Kur’anu ima veoma mnogo dokaza o ovakvom definiranju imana, a jedan od njih je i kur’anski ajet: “Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni” (Hudžurat, 15.). U njemu se jasno vidi da je iman ubjeđenje i uvjerenje koje u sebi nema nikakvih primjesa, niti bilo kakvih sumnji, i djelo izraženo kroz borbu imovinom i životom na Allahovom putu.

Ispravno shvatanje pouzdanja u Allaha

Na pouzdanje u Allaha u svim svojim poslovima musliman ne gleda samo kao na svoju moralnu obavezu, nego kao na vjersku dužnost i sastavni dio islamskog vjerovanja, jer je to naređeno riječima Uzvišenog:
„...a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!“ (El-Ma'ide, 23)

„Neka se zato vjernici samo u Allaha pouzdaju!“ (Ali Imran, 122)

Prema tome, apsolutno pouzdanje u Uzvišenog Allaha, sastavni je dio čovjekova vjerovanja u Allaha.

Ustrajnost na kojoj insistira Uzvišeni Allah, odnosi se na ustrajnost na iskrenim namjerama i riječima i djelima

Svaki vjernik dužan je truditi se da ustraje kako u srčanim tako i u vanjskim djelima, a ne da za cilj uzme sebi obavezu ustrajnosti u vanjštini. Kako je naredio da se čine djela organima, kao što su namaz, post, hadž i druga djela, isto tako je Uzvišeni Allah stavio u obligantnu dužnost vjerniku (propisao) da se kloni svega što je On zabranio (što je zabranjeno) da se čini riječima i svih vanjskih djela.

Isto tako je dužan biti ustrajan u srčanim djelima (i pokoran), što mu je Allah naredio u pogledu srčanih djela, a ne da svoju pokornost ispoljava samo pred ljudima, nego se treba pobrinuti da mu srce bude ispravno u pogledu činjenja dobrih djela, jer je srce glavno ishodište čovjekovih djela na koje gleda Uzvišeni Allah.

Tahavijska akida (prvo poglavlje)

TAHAWIJEVA POSLANICA O ISLAMSKOM VJEROVANJU

PRVO POGLAVLJE

Veliki vjerski autoritet, imam iz Egipta Ebu Dža'fer el-Werrak et-Tahawi, Allah mu se smilovao, je rekao:

"Ovo je tumačenje akideta (vjerskog ubjeđenja) ehli-s-sunneta i džema'ata po mezhebu (pravcu) najpoznatijeg fakiha (poznavaoca) šerijatskih propisa Ebu Hanife en-Nu'mana ibn Sabita el-Kufije, zatim Ebu Jusufa Ja'kuba ibn Ibrahima el-Ensarije i Ebu Abdullaha Muhammeda ibn el-Hasana eš-Šejbanije - neka je Allah sa njima zadovoljan – te onoga u što su oni vjerovali obožavajući tako Gospodara svih svjetova."

right direction

Knjige

Savjetovalište kontakt

Ako ste u teškoći i imate potrebu za savjetom, nudimo vam mogućnost da nam se javite na navedenu e-mail adresu, a na vaša pitanja iz kategorije SAVJETI odgovara sestra Nađa Dizdarević i sestra Jasna Subašić. Ostala šerijatska pitanja bit će proslijeđena prof. Jasmin Đananu, koji će se pobrinuti za odgovore. PITANJE_SEBIL@HOTMAIL.COM ili INFO@SEBIL.EU

NE TUGUJ

U potrazi za Džennetom U potrazi za Džennetom Dobar dio svog života sam provela u nastojanju da balansiram između teških i lakih trenutaka. S...
„Bolestan sam, siromašan, star! To su razlozi zašto nisam uspješan“ „Bolestan sam, siromašan, star! To su razlozi zašto nisam uspješan“   Čitaoče, srest ćeš ljude koji navode razne izgovore koji su u većini slučajeva uobrazilja i ko...
Pozitivni optimizam Pozitivni optimizam Optimizam je vrlo bitan u životu jer podstiče čovjeka na sabur i prevazilaženje iskušenja i pot...
Pronađi sebe u Kur’anu Pronađi sebe u Kur’anu Temeljitost u bilo kojem poslu je jedna od veoma važnih osobina vjernika. U tom smislu je i slije...
Zašto uvijek mislimo da je naša tuga najveća? Zašto uvijek mislimo da je naša tuga najveća? Možda ste sinoćnji kijam proveli teška srca i sa suzama u očima. Možda su vas brige slamale, ta...

REKAIK

Kada ideš a ne vidiš put Kada ideš a ne vidiš put Često puta sam bila na raskršću. Najveće odluke koje sam u životu donijela, nastale...
Oprosti im, Gospodaru, zaista oni ne znaju šta čine Oprosti im, Gospodaru, zaista oni ne znaju šta čine Jedna od najvećih blagodati koju čovjek može imati na dunjaluku jeste čestita supruga ...
Blud i njegova gorčina Blud i njegova gorčina Imam 19 godina, zivim u Austriji i u kontaktu sam sa osobama druge kulture, u ovom slucaju...
Čudna priča o ljubavi između muslimana i kršćanke Čudna priča o ljubavi između muslimana i kršćanke Poznati pobožnjak Ebu Abdullah el-Legavi pripovijedao je: “Poznavao sam mladića koji j...
Šuplja kesa Šuplja kesa Iz biografije jednog od velikana trećeg stoljeća po hidžri prenosi se jedan istinit d...
Allah ti nešto oduzme kako bi dao bolje od toga Allah ti nešto oduzme kako bi dao bolje od toga Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas...

Čitaj Kur'an online