nb慢跑鞋 nb鞋 beats 耳機 懶人鞋 vans timberland 鞋子 gucci 包包 reebok 女鞋 keds 帆布鞋 ray ban 眼鏡 beats 耳機 timberland 登山 鞋 vans 鞋 nb慢跑鞋 nb復古鞋 reebok 慢跑鞋 gucci 包包 ray ban 太陽 眼鏡 keds 鞋
Oni kojima se dova ne odbija
YOU ARE HERE:

Oni kojima se dova ne odbija

E-mail Print PDF
Share

1. Dova vjernika upućena bratu muslimanu u njegovom odsustvu: Od Ebu Derdaa' r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Nema tog muslimana koji moli Allaha za svog brata dok je on odsutan a da melek, koji je zadužen za njega, ne uči istu dovu za toga koji moli." (Bilježi Muslim)

2. Dova onoga kome je nepravda učinjena: „Kada je Allahov Poslanik, a.s., odlučio da pošalje Muaza u Jemen, savjetovao ga je riječima: „Čuvaj se dove (kletve) onoga kome je nepravda učinjena, jer zaista između njegove dove i Allaha ne postoji nikakav zastor." (Bilježi Buhari)

3. Dova putnika: Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: " Tri dove se ne odbijaju i tu nema nikakve sumnje: dova onoga kome je nepravda učinjena, dova putnika namjernika i dova roditelja koji moli za svoje dijete." (Bilježi Tirmizi)

4. Dova postača dok iščekuje iftar, dova pravednog vladara-imama: Po hadisu koji se prenosi od Ebu Hurejre, trojici se dova ne odbija: „Postaču dok se iftari, pravednom vladaru i dova onoga kome je nepravda učinjena. Njegovu dovu Allah uzdiže iznad bijelh oblaka, otvara joj nebeska vrata i kaže: „Tako mi Moje moći, pomoći ću te, koliko je uskoro!" (Bilježi Tirmizi)

5. Dova poslušnog djeteta: Od Ebu Hurejre, r.a., se bilježi se predaja da je Alejhi-sselam rekao: „Kada čovjek umre prestaju mu se pisati njegova djela osim u tri slučaja: „ako iza sebe ostavi trajnu sadaku, znanje koje ljudima koristi i lijepo odgojeno dijete koje moli za svoje roditelje." (Bilježi Muslim)

6. Dova onoga koji se našao u nevolji: Shodno Kur'anskom ajetu: A koje taj Koji se nevoljniku u nevolji odaziva (En-Ne-ml, 62)

7. Ko zanoći čist (pod abdestom) spominjajući Allaha: Od Muaza ibn Džebela, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik kazao: „Nema tog vjernika koji zanoći sa abdestom spominjujući Allaha pa se probudi a potom prouči dovu tražeći od Allaha dobro i na dunjaluku i na ahiretu, a da mu ta dova ne bude uslišana." (Bilježi Ebu Davud i Ahmed)

Dova kojom je molio Junus, a.s.: „ Od Sa'd ibn Ebi Vekasa, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao : „Ko prouči dovu koju je Junus a.s. u utrobi ribe učio: 'Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si Ti, zaista sam ja od onih koji su se prema sebi ogriješili', dova će mu biti uslišana." (Bilježi Tirmizi i drugi)

8. Dova onoga koji se probudi iz sna: Od Ubade ibn Samita, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao : "Ko se probudi iz sna pa prouči: "Nema drugog boga osim Allaha Jednog Jedinoga, Koji nema sudruga, samo Njemu pripada vlast i samo je On dostojan zahvale, On svime upravlja, neka je hvala Allahu, slavljen neka je Allah, Allah je Velik, nema moći niti slave osim kod Allaha" a zatim kaže Gospodaru moj oprosti mi, ili prouči dovu bit će mu uslišana. Ako potom obavi i namaz bit će mu primljen kod Allaha." (Bilježi Buhari i drugi)

9. Dova čestitog djeteta za njegove roditelje: Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. kazao:" Zaista će Allah uzdigniti položaj svoga iskrenog roba u džennetu, a on će kazati: „Gospodaru moj odakle meni ovoliko dobrih djela ? „Bit će mu odogovoreno: "Ovo je rezultat dove i moljenja za oprost tvoje djece." (Bilježi Ahmed, a Ibn Kesir ga smatra sahihom)

10. Dova hadžije i onog koji obavlja umru, kao i dova onog koji se bori na Allahovom putu: Ibn Omer, r.a., bilježi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Borac na Allahovom putu, hadžija i onaj koji umru obavi, žude-ći za svojim Gospodarom, njihove dove su uslišane a ono što zatraže bit će im dato." (Bilježi Ibn Madždže, a Albani ga smatra ha-senom)

11. Dova onoga koji mnogo spominje Allaha: Od Ebu Murejre se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Trojici se ne odbija dova: „Onome koji često spominje Allaha, dova onoga kome je nepravda učinjena i dova pravednog imama-vladara." (Bilježi Bejheki i Taberani, Albani ga smatra hase-nom)

12. Dova onoga koga je Allah zavolio i kome se smilovo: Od Ebu Hurejre, r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „ Zaista je Allah rekao: „Ko uznemirava Mog evliju (vjernika kojeg Ja zavolim) objavit ću mu rat. Moj rob mi se ne može ničim bolje približiti kao sa farzovima koje sam mu propisao. On mi se tako približava nafilama sve dok ga Ja ne zavolim, a kad ga zavolim postajem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom radi i njegova noga kojom hoda. Kada Mi zatraži nešto, Ja mu dam, a ako Me zamoli za zaštitu Ja mu je pružim..." (Bilježi Buhari)
Last Updated ( Tuesday, 01 January 2013 12:43 )  

Projekti

up direction
Novi dawetski projekat u Norrköpingu
U gradu Norrköpingu brat Elvir Begic pokrenuo je ...
Pomoć samohranoj majci - Nađa Dizdarević
Akcija prikupljanja pomoći za kupovinu stana/ku...
Gradnja džamije u Norrköpingu
Imamo pocast da budemo dio izgradnje prve dza...
Apel za pomoć socijalno ugroženim arapskim porodicama
FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM ARAPSKI...
Raseljena lica u BiH -
Dok se Europa mjesecima suočava s izbjegli...
down direction

Hadis

left direction
Djela koja spašavaju od kazne u kaburu

Kada se mrtvi spusti u svoj kabur, on čuje topot obuće onih koji odlaze od njega. Ako bude vjernik, namaz će mu biti iznad glave; post s njegove desne strane; zekat s njegove lijeve strane; dobra djela poput sadake, održavanja rodbinskih veza, dobročinstva prema ljudima, bit će mu kod njegovih nogu. Pokušat će mu se prići od strane njegove glave, pa će namaz reći: 'S moje strane nema prolaza........

Buharija i Muslim u „Sahihima“, te imam Tirmizi u „Sunenu“, zabilježili su hadis od Enesa ibn Malika koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Mrtvoga prati troje. Dvoje se vraća a jedno ostaje (uz njega). Prate ga njegova porodica, imetak i djela, pa se vraćaju njegova porodica i njegov imetak a (sa njim) ostaju njegova djela.“

Osobe koje je Allah prokleo

U jezičkom značenju prokletstvo je protjerivanje i udaljavanje od Allaha (Nihaje fi garibi hadis, Ibn Esir) ili od hajra (Sihah, El-Dževheri), dok u  šerijatskoj terminologiji  prokletstvo znači udaljavanje od Allahove milosti, što je svakako zastrašujuća kazna.

 Allahovo prokletstvo je izuzetno velika i opasna kazna, stoga je neophodno spomenuti osobe koje je Allah, subhanehu ve te`ala, prokleo Svojim govorom i spomenuti njihova djela koja su ih dovela do Allahovog proklinjanja, kako bismo se upoznali sa tim osobama ili djelima koja povlače sa sobom Allahovo prokletstvo i kako bismo se udaljili od njih i tako se sačuvali Allahove kazne.

Širk je strogo zabranjen i najveći je grijeh!


Svemogući Allah rekao je:
"Allah sigurno neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga, kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki." (En-Nisa, 48)
"Allah sigurno neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga, kome On hoće. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan." (En-Nisa, 116)
"Ko drugog smatra Allahu ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište će njegovo Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći." (El-Maida, 72)
"A onaj ko bude smatrao da Allahu iko ima ravan - bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj koga je vjetar u daleki predio odnio."
(El-Hadždž, 31)

Kufr - nevjerstvo

Kufr znaci nevjerstvo i djeli se na dvije vrste; mali i veliki.

Mali kufr: To su djela koja pocinioca ne izvode iz vjere. To je naprimjer nijekanje blagodati. Dokaz tome je govor Uzvisenog Allaha:


''Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kojem je u izobilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah, zbog onoga sto je radio, dao da iskusi i glad i strah.'' (Nahl: 112)
Imam ibn Hazm o sufizmu i sufijama

Imam Ebu Muhammed ibn Hazm Endelusi u svojoj knjizi, ‘El-Faslu fil-mileli vel ehvai ven-nihal’, o sufizmu i sufijama, na 0- str., kaže: „Medu sufijama postoji skupina koja tvrdi da među božijim šticenicima (evlijama) ima onih koji su bolji od svih poslanika i vjerovjesnika. I kažu da onaj ko dostigne najveći stepen štićeništva (vilajeta) sa njega spadaju sve obaveze s kojima je došao Šerijat kao što je namaz, post, zekat i ostalo. Također mu se dozvoljavaju svi harami kao što je zinaluk, konzumiranje alkohola, i drugo. Na taj nacin su sebi dozvolili žene drugih i uz to još kažu: „Mi vidimo Allaha i govorimo sa njim, sve što pomisle naše duše to je istina.”

Vidio sam covjeka od njih kako govori ove riječi: „Zaista Allah ima Majeh ime koje ima trideset i šest harfova i nema nijednog harfa od arapskog alfabeta osim jedan. S tim jednim oni koji imaju veliki stepen dolaze do istine.”

Također je rekao: „Obavjestio me je jedan covjek koji je prisustvovao sijelu istine (mudžalesutulhakk) da je jednog dana ispružio svoju nogu pa je dozvan: ‘Tako se ne sjedi na sjelima vladara!!!’ Poslije toga nikada više nije pružao noge.” Hoće da kaže da je bio u medžlisu - sijelu sa Allahom, Azze ve Dželle.

Ebu Hadir Nesebij i Ebi Sijah Semerkandi i njihovi prijatelji kažu: „Stvorenja su neprestano sa Allahom”

Ebu Sijah kaže: „Nije dozvoljeno meso životinja koje zakolju kitabije (kršćani i židovi), a Ebu Bekr je pogrješio što se borio protiv otpadnika, a ashabi koji ga nisu podržali u tom pitanju su u pravu.”

Ebu Šu’ajb El Kalal kaže: „Zaista njegov Gospodar posjeduje tijelo u liku čovjeka, ima meso, krv, raduje se, žalosti se, boluje i zdravi”.

Nagovještaj pojave Haridžijskih skupina - mudžiza poslanika, sallallahu alejhi we sellem

Imam Muslim, rhm., u svom sahihu, bilježi od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: "Ako neki čovjek izjavi – ljudi su propali, znajte da je on najpropaliji!"

Imam el-Nevevi, rhm., kaže: "Islamska ulema je složna na tome da je prijekor, spomenut u hadisu, upućen osobi koja takvu izjavu iskaže s ciljem potcjenjivanja ostalog svijeta, te smatranja sebe boljim od njih, vidjeći ružnim njihove postupke i djela. Data osoba će se tako ponašati zbog toga što nije svjesna Allahove dž.š., tajne i mudrosti u svemu što se događa s Njegovim stvorenjima!"[1]

Ko se bude podrobnije bavio historijsko-povijesnom građom Islama i muslimana primjetiće da je olahko bavljenje propisom tekfira bilo obilježje velikog broja zabludjelih skupina i novotarskih sekti koje su se znale javljati na svakom mjestu, i u svakom vremenu, ustajući protivu jedinstvenog džema'ata muslimana.

Iman - vjerovanje

Uvjet ispravnosti našeg islama jest praktično, verbalno i srčano prihvatanje imana. Islamski učenjaci ovako su definirali iman: “Iman je čvrsto vjerovanje srcem, očitovanje jezikom i praktična potvrda djelima”.[1]

U Kur’anu ima veoma mnogo dokaza o ovakvom definiranju imana, a jedan od njih je i kur’anski ajet: “Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni” (Hudžurat, 15.). U njemu se jasno vidi da je iman ubjeđenje i uvjerenje koje u sebi nema nikakvih primjesa, niti bilo kakvih sumnji, i djelo izraženo kroz borbu imovinom i životom na Allahovom putu.

Mikail, alejhi selam

On je jedan od najodabranijih meleka i spominje se u Kur’anu odmah nakon Džibrila, a.s., u ajetu:

“Ko je neprijatelj Allahu, i melekima Njegovim, i poslanicima Njegovim, i Džibrilu i Mikailu, pa Allah je, dosita neprijatelj onima koji neće da vjeruju.”

A njegova funkcija i obaveza jeste spuštanje kiše i opskrbe. Zanimljiva situacija kad je riječ o Mikailu, a.s., jeste to što ga Božiji Poslanik, a.s., nikad nije vidio nasmijana. Prenosi Enes ibn Malik, r.a., da je Poslanik, a.s., upitao Džibrila: “ Zašto nikad nisam vidio Mikaila da je nasmijan?” On mu je odgovorio: ” Mikail se nije nasmijao od dana kad je stvoren Džehennem. “

Ispravno shvatanje pouzdanja u Allaha

Na pouzdanje u Allaha u svim svojim poslovima musliman ne gleda samo kao na svoju moralnu obavezu, nego kao na vjersku dužnost i sastavni dio islamskog vjerovanja, jer je to naređeno riječima Uzvišenog:
„...a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!“ (El-Ma'ide, 23)

„Neka se zato vjernici samo u Allaha pouzdaju!“ (Ali Imran, 122)

Prema tome, apsolutno pouzdanje u Uzvišenog Allaha, sastavni je dio čovjekova vjerovanja u Allaha.

Tahavijska akida (prvo poglavlje)

TAHAWIJEVA POSLANICA O ISLAMSKOM VJEROVANJU

PRVO POGLAVLJE

Veliki vjerski autoritet, imam iz Egipta Ebu Dža'fer el-Werrak et-Tahawi, Allah mu se smilovao, je rekao:

"Ovo je tumačenje akideta (vjerskog ubjeđenja) ehli-s-sunneta i džema'ata po mezhebu (pravcu) najpoznatijeg fakiha (poznavaoca) šerijatskih propisa Ebu Hanife en-Nu'mana ibn Sabita el-Kufije, zatim Ebu Jusufa Ja'kuba ibn Ibrahima el-Ensarije i Ebu Abdullaha Muhammeda ibn el-Hasana eš-Šejbanije - neka je Allah sa njima zadovoljan – te onoga u što su oni vjerovali obožavajući tako Gospodara svih svjetova."

right direction

Knjige

Savjetovalište kontakt

Ako ste u teškoći i imate potrebu za savjetom, nudimo vam mogućnost da nam se javite na navedenu e-mail adresu, a na vaša pitanja iz kategorije SAVJETI odgovara sestra Nađa Dizdarević i sestra Jasna Subašić. Ostala šerijatska pitanja bit će proslijeđena prof. Jasmin Đananu, koji će se pobrinuti za odgovore. PITANJE_SEBIL@HOTMAIL.COM ili INFO@SEBIL.EU

Allah

Allahovo lijepo ime El-Afuvv Allahovo lijepo ime El-Afuvv El-‘Afuvv je jedno od Allahovih lijepih imena koje se spominje na pet mjesta u Kur’anu. Od tih p...
Lijepo mišljenje o Allahu Lijepo mišljenje o Allahu Izučavajući Allahovu uzvišenu vjeru, vjernik će, prije ili kasnije, naučiti i shvatiti da njego...
Allah je milostiviji prema nama od naših roditelja i naše djece Allah je milostiviji prema nama od naših roditelja i naše djece Zaista je Allah prema ljudima milostiviji više od samih njihovih ropditelja i djece. I zbog obiln...
Da li si spoznao Uzvišenog Allaha? Da li si spoznao Uzvišenog Allaha? Poštovani čitaoče, da li si ikada razmišljao o Allahu Uzvišenome, o Njegovoj veličini, moći.....
Allahova moć Allahova moć Allah Uzvišeni posjeduje apsolutnu moć u svemu: 1. Nekad daruje i opskrbljuje putem određenih ...

Čitaj Kur'an online

Kratki klipovi

Stanje u ummetu danas, tvoja zadaća i posao je da'va Stanje u ummetu danas, tvoja zadaća i posao je da'va Stanje ummeta danas - Muhamed Hoblos
Tajni grijesi će ti uništiti vjeru Tajni grijesi će ti uništiti vjeru Dr. Safet Kuduzović Tajni grijesi će ti uništiti vjeru
Kratka i poučna priča - Midhat Ćeman, prof. Kratka i poučna priča - Midhat Ćeman, prof. Midhat Ćeman, prof. KRATKA I POUČNA PRIČA
Onaj Koji mnogo voli Onaj Koji mnogo voli Onaj Koji mnogo voli - El Vedud Kratki podsjenik na Allahovu ljubav prema vjernicima. ...

Gradnja džamije